Opløsning af virksomhed ved betalingserklæring

Når man skal lukke sin virksomhed er det vigtigt at gøre det rigtigt. Afhængigt af hvilken situation en virksomhed står i, findes der flere metoder for opløsning af en virksomhed. Opløsning ved betalingserklæring er en meget udbredt metode når der er tale om opløsning af selskaber. Metoden er udbredt fordi den er simpel, men ulempen er dog at processen kan tage lang tid (3-4 måneder).

Opløsning ved betalingserklæring betyder at virksomheden indhenter en tilkendegivelse fra alle selskabets ejere om, at selskabet ingen gæld har og at selskabet ønskes opløst. Altså er et krav for opløsning ved betalingserklæring at selskabet har betalt eller kan betale al gæld herunder kreditorer, lån og offentlig gæld. Hvis selskabet ikke kan betale gælden betragtes det som insolvent og kan derfor ende i konkurs.

Et andet krav er at opløsning ved betalingserklæring er forbeholdt for selskabsformerne IVS, ApS og A/S. Det kan ikke understreges nok, at selskabet skal betale al gæld, da den begrænsede hæftelse, der er gældende for selskabet ophæves og er ikke længere gældende. Dette betyder at ejerne hæfter personligt for al udestående gæld i selskabet.

Efter selskabslovens § 216 stk. 4, hæfter ejerne personligt, solidarisk og ubegrænset for gæld, forfalden som uforfalden eller omtvistet som bestod på tidspunktet for erklæringens afgivelse.

Den personlige hæftelse gælder således også for fx skatte- og afgiftskrav, der konstateres efter erklæringens afgivelse, bl.a. som følge af en ændring af skatteansættelsen. En ændring af skatteansættelsen kan fx fremkomme i forbindelse med en senere ligning og kontrol af anpartshaveren/aktionæren. Er selskabet opløst på det tidspunkt, hvor det konstateres, at der bestod et skattekrav, dengang da kapitalejerne afgav erklæring over for Erhvervsstyrelsen, skal dette krav derfor rejses over for kapitalejerne.

Hvis man som ejer ikke besidder det fulde overblik over selskabets økonomi, bør en frivillig likvidation overvejes. Med frivillig likvidation afvikles et selskabet ved at selskabets aktiver sælges, at kreditorer, lån og offentlig gæld betales og først derefter vil ejerne få udbetalt hvis der er noget tilbage i selskabet. Denne proces er dog mere langtrukken, hvorfor opløsning ved betalingserklæring er at foretrække. Dog er ulempen, at man som ejer selv står for enhver eventuel gæld selskabet har efter opløsning. Hvis man er flere ejere hæfter man solidarisk, hvilket betyder at hvis man er tre ejere og kun den ene kan betale en resterende kreditor, skal denne betale kreditoren. Den ejer kan derefter kræve penge af de andre ejere.

Nedenfor er det opløsning ved betalingserklæring forklaret step-by-step:

  1. Opnå enighed blandt alle ejere

Hvis man er ene ejer er dette nemt, dog skal man hvis man er flere, skal alle ejere blive enige om at selskabet skal opløses – dette kan gøres ved en generalforsamling

  1. Beslutning om hvilken form for opløsning

Hvis man som ejer har overblikket over selskabets økonomiske situation vælger man at opløse selskabet med betalingserklæring.

  1. Betaling af gæld

Efter vedtagelse af at selskabet skal opløses og hvordan det skal opløses, i dette tilfælde ved betalingserklæring, skal al gæld til kreditorer og det offentlige betales.

  1. Afmelding på Erhvervsstyrelsen

Selskabet skal have afmeldt alle pligter hos Erhvervsstyrelsen. Hvis selskabet er moms- eller arbejdsgiverregistreret skal disse pligter afmeldes. Her skal man være opmærksom på, at selvom selskabet er afmeldt for moms, skal momsen stadig opgøres indtil dagen hvor momsafmeldingen sker. Det samme er gældende for registreringer fx A-skat og AM-bidrag hvis man er arbejdsgiverregistreret.

  1. Indhentning af skattekvittance

Når alle pligter er afmeldt og al gæld er afviklet skal der indhentes en skattekvittance hos SKAT. Skattekvittancen er en form for erklæring/stempel fra SKAT, der bekræfter at alle skatter og afgifter er betalt. Ved indhentning af skattekvittance skal der udover afmelding af pligter også udarbejdes et regnskab og et ophørende selvangivelse for det indeværende indkomstår. SKATs afgivelse af betalingserklæring sker med forbehold for senere revison.

  1. Registrering af betalingserklæring

Når man har modtaget skattekvittancen fra SKAT, kan alle ejere underskrive en betalingserklæring og indsende til Erhvervsstyrelsen. Ved indsendelse vedlægges skattekvittancen. Skattekvittancen må højest være 4 uger gammel når den indsendes til Erhvervsstyrelsen og selve indsendelsen af betalingserklæringen skal ske senest 2 uger efter underskrift.

Opløsning ved betalingserklæring er helt klart den nemmeste måde, men ulempen er at man som ejer kan ende med at hæfte personligt hvis man ikke har et fuldt overblik over selskabets økonomiske situation. Derudover er det en proces der kan vare mellem 2-3 måneder afhængigt af behandlingstiden hos SKAT og Erhvervsstyrelsen.

Hvis du ønsker at nedlukning af din virksomhed ved betalingserklæring kan vi assistere med dette for kun 1.995 kr. Kontakt os i dag og hør nærmere.