Hvad er et årsregnskab?

Et årsregnskab udarbejdes en gang årligt og er i bund og grund en redegørelse af virksomhedens økonomi. Årsregnskabet giver et overblik over de økonomiske aktiviteter virksomheden har haft i løbet af regnskabsåret.

Ifølge årsregnskabsloven skal alle virksomheder udarbejde et årsregnskab hvert år. Formålet er at give interessenter mulighed for at få et indblik i virksomhedens økonomiske status samt udvikling i forhold til året før.

Årsregnskabet består i grove træk af følgende tre elementer:

 1. En resultatopgørelse
 2. En balance
 3. Øvrige noter
 4. Regnskabspraksis

Resultatopgørelse:

Resultatopgørelsen viser de indtægter og omkostninger der er været i virksomheden i løbet af regnskabsåret. Resultatopgørelsen giver et godt overblik over virksomhedens overskud eller underskud og bunder i forskellen mellem omkostningerne og indtægterne i virksomheden.

Balance:

Balancen er opdelt i aktiver og passiver. Aktiverne viser det virksomheden ejer, mens passiverne viser det virksomheden skylder på et bestemt tidspunkt (årsafslutningsdatoen). Aktiverne indeholder poster som anlægsaktiver, varebeholdninger, debitorer og likvider – mens passiverne indeholder poster som egenkapital, lang- og kortfristet gæld og hensatte forpligtelser.

Øvrige noter:

Noter skal opfattes som et supplement til årsregnskabet, hvorfor disse er placeret særskilt og oftest nederst i et regnskab. Formålet med noterne er at regnskabsbruger kan dykke en tand længere ned i regnskabsposten og dermed opnå en bedre forståelse.

Regnskabspraksis:

Hvad skal jeg bruge til årsregnskabet?

For at udarbejde et årsregnskab skal du bruge følgende:

 • Alle bilag for regnskabsåret, herunder komplet bogføring af disse
 • Bankudskrift for hele perioden
 • Årsopgørelse fra banken
 • Kasserapporter

Når ovenstående er opfyldt kan regnskabet opstilles. Hvordan årsregnskabet skal udarbejdes afhænger af virksomhedsformen. Yderligere afhænger det at hvilken regnskabsklasse virksomheden tilhører.

Hvornår skal et årsregnskab udarbejdes?

Årsrapporten skal indsendes så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Det er vigtigt at man ved indsendelsen modtager en kvittering for modtagelse – det er nemlig modtagelsestidspunktet der er afgørende for om indsendelsesfristen anses som værende overholdt. Hvis indsendelsesfristen overskrides sker følgende:

 • Påkrav om indsendelse – Erhvervsstyrelsen sender et brev med påkrav om indsendelse af årsrapporten. Brevet sendes til virksomhedens digitale postkasse.
 • I brevet er der angivet en frist på 8 dage fra påkravsbrevets datering. Modtager Erhvervsstyrelsen årsrapporten inden udløbet af fristen sker der ikke yderligere.
 • I påkravsbrevet angives der ydermere en frist på 4 uger fra brevets datering. Hvis årsrapporten ikke er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af denne frist kan Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden.
 • Pålæggelse af afgift sker pr. ledelsesmedlem og udgør følgende:
  • 500 kr. for 1. påbegyndte måned
  • 2.000 kr. i alt for 2. påbegyndte måned, og
  • 3.000 kr. i alt for 3. påbegyndte måned

Afgiften kan højst udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem. Afgiftsbrevet sendes til privatpersonens digitale postkasse.

Hvornår er revision påkrævet?

Små virksomheder har siden 2006 kunnet fravælge revision af årsrapporten. Dette betyder dog stadig at virksomheden skal udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom revision er fravalgt. Virksomheder kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Nystiftede virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de på balancedagen for det første regnskabsår ikke overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser. Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen.

Er du en af de virksomheder som ikke har revisionspligt? Så kontakt os i dag og få et regnskab til fast pris.