Forretningsbetingelser

 1. Aftalen og parterne
  1. De i aftalebrevet angivne vilkår og eventuelle senere skriftlige ændringer hertil samt nærværende forretningsbetingelser udgør den samlede aftale ”Aftalen” mellem kunden og Decimo.
  2. Parterne i Aftalen er Decimo og kunden – ingen af disse må overdrage eller transportere rettigheder eller pligter i medfør af Aftalen eller dele af denne til andre, uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.
  3. Decimo kan inddrage andre samarbejdspartnere til at bistå med levering af ydelsen i medfør af Aftalen. Når en samarbejdspartner bistår Decimo med at levere ydelsen, er Decimo ansvarlig for denne i enhver henseende. Kundens kontraktforhold er alene til Decimo, der i forhold til kunden har forpligtet sig til at levere den aftalte ydelse.  
  4. Ved uoverensstemmelse mellem vilkår angivet i aftalebrevet og forretningsbetingelser gælder aftalebrevet forud for forretningsbetingelserne.
 1. Opgavens afgrænsning og udførelse
  1. Decimos ydelse ”ydelsen” er beskrevet i aftalebrevet.
  2. Decimo vil altid bestræbe sig på at levere ydelsen i overensstemmelse med en mellem kunden og Decimo aftalt tidsplan. Hvis parterne ikke har aftalt et leveringstidspunkt klart og tydeligt og skriftligt, er alle datoer, som Decimo har angivet i aftalebrevet skønsmæssige.
  3. Udvidelse eller indskrænkning i omfanget af den aftalte ydelse skal aftales skriftligt mellem parterne. Yderligere arbejde, som Decimo udfører i forbindelse med en ændring af opgaven, vil være omfattet af Aftalen og underlagt dens vilkår, dog med forbehold for justering af Decimos honorar og tidsplan.
 1. Samarbejde
  1. Parterne skal gensidigt holde hinanden orienteret om ethvert væsentligt forhold vedrørende opgavens udførelse.
  2. Kunden skal udpege en kvalificeret person, som kan træffe alle beslutninger på ledelsesplan for så vidt angår Aftalen.
  3. Kunden skal loyalt samarbejde med Decimo om løsning af opgaven, herunder rettidigt foranledige, at Decimo får adgang til alle kundens data, oplysninger og medarbejdere, som er nødvendige for levering af den aftalte ydelse, samt straks oplyse Decimo om evt. forslag, udvikling eller andre forhold eller problemstillinger der, efter kundens vurdering, er væsentlige for Decimo af opgaven og levering af den aftalte ydelse.
 1. Fortrolighed
  1. Parterne er gensidigt forpligtede til at behandle alt materiale og alle oplysninger om den anden part samt alle oplysninger modtaget fra den anden part i forbindelse med opgavens udførelse fortroligt.
  2. Bestemmelsen om fortrolighed finder ikke anvendelse på materiale og oplysninger:
   1. som er offentligt kendt,
   2. som modtageren allerede er bekendt, med,
   3. som er videregivet fra tredjemand uden begrænsninger,
   4. som er uafhængigt udviklet, eller
   5. som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav eller en kendelse.
  3. Uanset den i punkt 4.1. nævnte bestemmelse er Decimo berettiget til at videregive kundens fortrolige oplysninger og materiale til den eller de samarbejdspartnere, som kan bistå med levering af ydelsen.
  4. Hverken kunden eller Decimo må offentligt omtale hinanden eller ydelsen uden anden parts forudgående skriftlige samtykke.
  5. Efter ydelsens levering har Decimo ret til loyalt at henvise til kunden og opgaven ved brug af kundens navn og logo i forbindelse med f.eks. afgivelse af tilbud eller præsentationer, medmindre kunden udtrykkeligt forbyder dette.
 1. Elektronisk kommunikation
  1. Parterne er indforstået med anvendelse af elektronisk komminikation via f.eks. e-mail af alle dokumenter og meddelelser, der vedrører Aftalen, medmindre andet fremgår af Aftalen.
  2. Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation er usikker, og at data kan blive ødelagt, at meddelelser ikke altid leveres omgående eller kommer til uvedkommendes kendskab.
  3. Elektroniske meddelelser er sårbare overfor computervirus. Parterne er ansvarlige for at beskytte deres egne systemer og interesser. Decimo er ikke ansvarlig overfor kunden for evt. tab eller skade, som måtte opstå som følge af Decimos brug af kundens programmer, elektroniske data eller andre systemer.
 1. Honorarer, udgifter og betalingsbetingelser
  1. Decimos honorar for udførelse af en opgave beregnes i overensstemmelse med aftalebrevet. Decimo har faste priser på hjemmesiden, dog kan der forekomme særskilt fakturering som følge af udvidelse af opgaven.
  2. Hvis der ikke forud for arbejdets påbegyndelse er indgået aftale med kunden om beregning af honorar, beregnes det på baggrund af medgået tid og de til enhver fastsatte timesatser mellem parterne.
  3. Decimos angivelse af et honorar ved aftaleindgåelsen er et udtryk for et skøn ud fra de forudsætninger, som parterne har angivet i aftalebrevet. Det følger heraf, at selvom der er aftalt et fast honorar for ydelsen, er Decomo berettiget til i følgende situationer at beregne honorar for den mertid, som Decimo skal anvende på levering af ydelsen, hvor det viser sig efter Aftalens indgåelse, at:
   1. Forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret,
   2. Forudsætningerne for levering af ydelsen ikke var korrekte eller tilstrækkelige, og at disse omstændigheder i (I) og (II) kan tilskrives kunden. I tilfælde af udvidelse eller indskrænkning af den aftalte ydelse henvises til punkt 2.3 i disse betingelser.
  4. Opgaverelaterede omkostninger og udlæg skal betales af kunden udover honoraret. Honorar til eksterne rådgivere og specialister, der engageres af kunden, betales direkte af denne og er Decimos uvedkommende.
  5. Betalingsbetingelserne er netto kontant fra fakturadato. Alle beløb er i danske kroner og vises ekskl. moms.
  6. Decimo modtager betalinger med Dankort/Visa-Dankort, Visa Electron, Visa og MasterCard. Betalingen bliver gennemført i takt med ordren bekræftes.
  7. Decimo benytter sig af en godkendt betalingsserver, som sikrer kundens informationer.
 1. Rettigheder
  1. Decimo har ejendomsretten til enhver form for immaterielle rettigheder, produkter og materiale, der fremkommer som led i frembringelsen af ydelsen.
  2. Kunden har ret til at anvende ydelsen, der leveres i medfør af Aftalen, internt i sin organisation. Brugsretten omfatter dog ikke eventuelle modeller og metoder eller lignende, som er anvendt i forbindelse med ydelsens udførelse, og som tilhører Decimo.
  3. Decimo påtager sig ikke ansvar eller forpligtelser i tilfælde af, at ydelsen bruges til andet formål end det i aftalebrevet anførte.
 1. Misligholdelse og fortrydelsesret
  1. Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve Aftalen.
  2. Misligholder kunden sine betalingsforpligtelser, er Decimo berettiget til at ophæve Aftalen.
  3. Ophævelse kan dog kun ske, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør 14 dage efter afsendelsen af skriftligt påkrav. Påkravet skal angive misligholdelsesgrund, og at Aftalen vil blive ophævet, såfremt forholdet ikke er berigtiget inden fristens udløb.
  4. I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog punkt 11 om ansvarsbegrænsning.
  5. En ordre kan annulleres efter bestilling såfremt Decimo ikke har påbegyndt opgaven. En ordre kan ikke annulleres hvis Decimo har påbegyndt opgaven. Annullering skal meddeles udtrykkeligt og skriftligt.
 1. Ansvarsbegrænsning
  1. Decimo er ansvarlig for den leverede ydelse under Aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Aftales begrænsninger af det samlede erstatningsansvar, fremgår dette af aftalebrevet.
  2. Decimo er ikke ansvarlig for indholdet af kundens bogføring. Decimo kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Decimo.
 1. Persondatapolitik
  1. Decimo er forpligtet til at opfylde kravene i persondataloven. Decimo respekterer sine kunders forventninger om databeskyttelse og fortrolighed af personlige oplysninger. Decimo ligger derfor meget vægt på, at indsamling og håndtering af personoplysninger sker i overensstemmelse med Persondataloven. Decimo indsamler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige for at sikre, at vores kunder modtager en professionel behandling.
  2. Personoplysninger bliver ikke videregivet til tredjemand uden kundens samtykke. Jf. punkt 1.3 i disse betingelser, kan Decimo videregive kundens personoplysninger i forbindelse med samarbejde med tredjepart for at varetage kundens interesse og levere den aftalte ydelse.